JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB OÜ  
 

 
Avaleht
Tutvutus
Teenused:
     Mõõtmised
     Arvutused
Termograafia
Kontakt

 


ARVUTUSED

HOONE AASTANE SOOJATARVE

Hoone aastase soojavajaduse arvutustulemuste alusel anname ülevaate küttekulude struktuurist olenevalt üksikute piirdetarindite soojapidavusest, õhuvahetusest, olmesoojast (inimesed, kodumasinad, valgustus) kui ka päikesepaiste mõjust hoone soojabilansile.
Arvutustulemuste analüüs võimaldab leida hoone soojatarbe vähendamiseks vajalikke meetmeid. Näiteks milliseid välispiirdeid tuleks eelisjärjekorras lisasoojustada, kui suurt soojaenergia kokkuhoidu annab akende vahetamine, kuivõrd mõjutab küttekulusid õhuvahetus.

TARINDISÕLMEDE TEMPERATUURIVÄLJADE JA NIISKUSREZIIMI ARVUTUSED

Tarindisõlme temperatuurivälja arvutustulemuse alusel anname hinnangu sõlme soojustehnilisele lahendusele. Selgitame välja “külmasildade” olemasolu ja sõlme soojapidavuse.
Piirdetarindi niiskusreziimi arvutustulemuste alusel hindame veeauru kondenseerumise ohtu piirdes ja vajaduse korral anname soovitusi tarindisõlme lahenduse täiustamiseks – parandamiseks.

MAJANDUSLIKULT OTSTARBEKOHANE SOOJUSTUS !

Arvutustulemuste alusel hindame ja teeme ettepaneku nii uute projekteeritavate hoonete piirdetarindite valikuks kui ka olemasolevate hoonete täiendava soojustuse majanduslikult põhjendatud variantide kohta, arvestades ehitus- ja küttekulusid ning kapitalmahutuste tasuvusaega.