JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB OÜ  
 

 
Avaleht
Tutvutus
Teenused:
     Mõõtmised
     Arvutused
Termograafia
Kontakt

 


MÕÕTMISED

HOONE ÕHUTIHEDUSE MÕÕTMINE

Välispiirete väike õhutihedus - läbipuhutavus:

  • suurendab küttekulusid

  • halvendab sisekliimat

  • põhjustab piirdetarindite niiskuskahjustusi

  • vähendab ventilatsioonisüsteemide efektiivsust

Hoone või ruumi õhutiheduse mõõtmise (metoodika EVS EN 13829:2000) tulemusena hindame hoone õhutiheduse vastavust tanapäeval esitatud nõuetele ja soovitame meetmeid selle parandamiseks.

Hoone õhutiheduse mõõtmisel ja piirdetarindites õhu lekkekohtade avastamiseks tekitame hoones (ruumides) alarõhu, mis vastab tuule kiirusele ligikaudu 10 m/s. Alarõhu tekitamiseks kasutame spetsiaalselt selleks loodud seadet “Blower Door”.

Lekkekohtade visualiseerimiseks kasutame termoviisorit. Olukordades, kus piirete eri pooltel on temperatuuri erinevus väike (välisõhu temperatuur on ligilähedane ruumiõhu temperatuurile, hoone sees ruumidevahelised piirded, …), kasutame ebatiheduste avastamiseks “udugeneraatori” meetodit.

SISEKLIIMA MÕÕTMISED

Hea sisekliima eelduseks on tänapäeva nõuetele (EPN 12.2 “Sisekliima”, EVS EN ISO 7730) vastav ruumiõhu temperatuur, veeauru- ja CO2 sisaldus. Nende parameetrite mõõtmistulemuste alusel hindame ruumiõhu kvaliteeti ja vajaduse korral anname soovitusi ruumiõhu kvaliteedi parandamiseks.

MÜRATASEME MÕÕTMISED

Tänapäeval on müra muutumas aina tõsisemaks probleemiks, mis kahjustab inimeste tervist ja teovõimet. Mürataseme mõõtmine aitab väljaselgitada, kas müratase on vastavuses tänapäeval esitatud nõuetele ja kui ei, siis mis põhjustab liigset mürataset ning kuidas seda vähendada.